top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите, предоставяни от Интернет сайта www.arca-design.org

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на предлаганите от „АРКА-Л.Т.Д.” ООД услуги и действат спрямо дейностите, описани по-долу, във вида, в който са публикувани на Интернет страницата www.arca-design.org

ARCA Design е проект и собственост на „АРКА-Л.Т.Д.” ООД, гр. София, ЕИК: 010701195.
Преди да заявят или ползват услуги от ARCA Design, клиентите следва сами да проверят и да се запознаят с тези Общи Условия. С подаването на заявка за услуга клиентът се съгласява с тези Общи Условия и се задължава да ги спазва.

По смисъла на тези Общи Условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
„ARCA Design” означава „АРКА-Л.Т.Д.” ООД, гр. София, ЕИК: 010701195, представлявано от Управителите Димитър Гачев, Марина Гачева, Саво Вълчев, е-мейл: arca@datacom.bg
„Потребител“ или „Клиент“ означава всяко лице, което направи заявка или закупи определена услуга, предлагана от ARCA Design;


 

Списъкът на предлаганите услуги, подлежи на промяна по всяко време;

 

„Интернет Сайт“ или „Уебсайт“ – това е интернет платформата www.arca-design.org;


 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Данните, предоставени от потребителите се събират и информацията за тях се съхранява по начин, който да позволява идентифицирането им, като се полага необходимата грижа, за да се предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация.


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ по чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно: име, адрес, електронна поща и всяка друга инвидуализираща информация, се обработват от „АРКА-Л.Т.Д.” ООД за целите на  предлаганите от дружеството услуги.


 

С приемането на настоящите Общи Условия потребителят декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани във връзка с предоставянето на предлаганите от търговеца услуги, както и за осъществяване на контакт с него.

 

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя имейл до arca@datacom.bg


 

ОБЩИ ПРАВИЛА


Цени и Плащане
„АРКА-Л.Т.Д.” ООД има право да променя цените без да дължи предварително уведомление. Плащането се извършва по банков път на сметката на „АРКА-Л.Т.Д.” ООД.


 

„АРКА-Л.Т.Д.” ООД има право да коригира сгрешени технически и други параметри на услугите, които предлага.

Авторски права
Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с дизайна на Интернет страницата, изображенията (с изключение на авторските и всички други права върху изображения, наименования и съдържанието на предоставяните услуги, запазени от предоставящите ги партньори), принадлежат на „АРКА-Л.Т.Д.” ООД.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За неуредените от тези Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Всички спорове по изпълнение на настоящите Общи Условия се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще бъдат разрешавани от компетентен Български съд.


 

Използвайки този сайт и/или нашите услуги, вие се съгласявате с Обработката на вашите лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.
 

Свържете се с нас , ако имате някакви въпроси или проблеми, свързани с използването на вашите лични данни и ние с удоволствие ще ви помогнем.

Copyright © 2018 „АРКА-Л.Т.Д.” ООД

bottom of page